سوال روز 22 خرداد ماه مسابقه پیامكی "خادم ملت"

در روز 8 تیرماه مصادف با 14 امین دوره انتخابات ریاست جمهوری به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.

1403/03/22
|
11:25

سوال پیامكی روز 22 خرداد ماه

با تدبر در كدامیك از آیات زیر می توان ویژگی انتقاد پذیری و اهل مدارا بودن رئیس جمهور را دریافت كرد؟

1- آیه شریفه 67 از سوره مباركه اعراف

2- آیه شریفه 129 از سوره مباركه نساء

3-آیه شریفه 11 از سوره مباركه رعد

4- گزینه های 1 و2


گزینه درست را به همراه عبارت "خادم ملت" به سامانه پیامكی 30000114 ارسال نمایید.

دسترسی سریع