سعید رحمانی

حوزه تخصصی: وقف و ابتداء


دكتر سعید رحمانی، مدرك دكترای عمومی در رشته پزشكی را در كارنامه تحصیلی و كاری خود دارد و سمت مدیر كل برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شورای عالی قرآن را هم عهده دار است.


وی هم اكنون در بخش كارشناسی برنامه اكسیر با رویكرد وقف و ابتداء با رادیو قرآن همكاری دارد.

دسترسی سریع