صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

💞چقدر با مادر و پدر خود صمیمی هستید؟
📝مولفه های دوستی فرزند با والدین از منظر قرآن کریم کدامند؟

📊محدوده دوستی و صمیمیت فرزند با والدین تا کجاست؟
🎧 برای دریافت پاسخ پرسش های مذکور، گفتگوی کارشناسی مهدی رستمی با موضوع صمیمیت فرزند و والدین و محدوده های آن از منظر قرآن کریم را در برنامه قرآن و زندگی بشنوید.

✅ قرآن و زندگی ، روزهای شنبه تا چهارشنبه با موضوع سبک زندگی قرآنی و مباحث مربوط به آن از ساعت 09:15 به مدت 45 دقیقه از رادیو قرآن تقدیم شنوندگان می شود.مرتبط با این